I R Y D O - D I A G N O S T Y K A

Rozmiar: 15128 bajtów

               Przyznam, że nie planowałem napisania tej strony, ponieważ na rynku księgarskim wcześniej ukazały się doskonałe cztery pozycje książkowe na ten temat, które w dość obszerny i wyczerpujący sposób objaśniają ten rodzaj diagnostyki. Pierwszą z nich jest książka pt." Recepty z Oczu ", której autorem jest mgr. Marek Woźniak rok wyd. 1992. drugą jest książka pt. " Twoje zdrowie w twoich Oczach " autorem jest dr Marek Bardadyn rok wyd.1995.r.oraz dwie pozycje, których autorem jest dr Andrzej Jurkowski; pierwsza to "Tajemnice oka" rok wyd.1990, a druga pt. "Twoje oko" rok wyd.1993. Obecnie na rynku księgarskim można kupić książkę, której autorem jest dr Bardanyn pt. "Oko powie wszystko". - polecam

                Liczne jednak prośby o przybliżenie tego tematu, tego typu diagnostyki,oraz zdania krytyczne, negujące z różnych powodów tego typu diagnostykę stały się przyczyną powstania tej strony. Spełniam zatem prośby licznych respondentów, a także przy okazji pragnę wykazać realizm tego typu diagnostyki.

                Na wstępie jednak kilka uogólnień, które są bardzo ważne dla prawidłowej interpretacji obrazu tęczówki oka:

               I.   Musimy mieć świadomość, że w około 80-ciu procentach ( jak wykazały badania empiryczne ) rysunek obrazu teczówki, oka, tak jak pod względem barwy podstawowej (tzw. konstytucji) i szczegółów jest obrazem uwarunkowanym genetycznie. A więc to czy ktoś ma tęczówki niebieskie, czy ciemne jest cechą wrodzoną.

               II.  Ponadto musimy pamietać też o tym, że u podstaw tego typu diagnostyki w celu zrozumienia jej sensu i realizmu leżą informacje z dziedziny histologii, fizjologii, fizjopatologii oraz znacząco biochemii, a więc ogólnie mówiąc należy posiadać szeroką wiedzę z tzw. podstaw medycyny by prawidłowo wyciągać wnioski. Pamiętajmy: Okulista między innymi analizuje obraz naczyniowy pobrany z dna oka, natomiast irydolog analizuje obraz naczyniowy pobrany z tęczówki oka.

* * * 

               TĘCZÓWKA - czyli kolorowa część gałki ocznej, którą dostrzegamy patrząc komuś w oczy - jest fragmentem ( przedłużeniem) błony naczyniowej gałki ocznej.   Ryc. nr. 3 na stronie:   Naukowe podstawy irydologii .    Innymi słowy i w uproszczeniu na tęczówkę składają się naczynia krwionośne ze swoją zawartością i otaczająca je przestrzeń międzynaczyniowa których rysunek możemy obserwować dzięki przejrzystości rogówki i cieczy wodnistej wypełniającej komorę przednią gałki ocznej. Ponieważ krew jako rodzaj tkanki łącznej jest najbardziej dynamicznym układem naszego organizmu (erytrocyty żyją od 100 do 120 dni, a krwinki białe około 5-6 dób), a ciecz wodnista stale "opływa" te naczynia i całą przestrzeń komory przedniej gałki ocznej, obserwacja i rejestracja obrazu tej przestrzeni pozwala uzyskać wiele cennych informacji o organizmie człowieka . Jedną z tych informacji jest np. "spoistość tkanek", oraz napięcie i stan autonomicznego układu nerwowego, co ma niebagatelne znaczenie dla oceny stanu zdrowia. Nie jest prawdą, że obraz teczówki oka jest obrazem stabilnym i niezmiennym w czasie, czego dowodem jest np. poniższe zestawienie zdjęć.

Rozmiar: 45550 bajtów

Rysunek poniżej przedstawia te same zdjęcia, lecz bez podpowiedzi, gdzie wyraźni widać w tej zatoce nie tylko zmianę wskazaną, ale widać również podobną zmianę na dolnym brzegu zatoki i nieco na prawo.

Rozmiar: 34175 bajtów


               Przypomnę zdjęcie lewe wykonałem dnia 11.09.1998.r. natomiast prawe, o ponad pół roku później bo 22.02.1999.r.gdzie wyraźnie widać przynajmniej dwie zmiany morfologiczne tęczówki. Zatem przytoczone tu zdjęcia i wiele innych świadczą o tym, że w naszych tęczówkach zachodzą zmiany morfologiczne w obrazie naszych teczówek. Jakie te zmiany mają znaczenie diagnostyczne opinię proponuję pozostawić irydologom. Tu natomiast pragnę zwrócić uwagę na te szczegóły tęczówki, które niejako są nam wpisane w życie, a które stanowią nasze uwarunkowanie genetyczne, czyli chodzi mi o tzw. konstytucję, i temu zagadnieniu poświęcę dalszę część tej strony.

               KONSTYTUCJA - to swoisty, indywidualny niepowtarzalny dla każdego człowieka sposób powiązania sfery fizycznej (morfologicznej), emocjonalnej, umysłowej i duchowej. To jedność organizmu obejmująca cechy dziedziczne jak też i nabyte; obejmujące zdolności adaptacyjne i regulacyjne organizmu. [1]

               W oparciu o taką definicję konstytucji Irydolodzy głównie niemieccy zaproponowali trzy typy konstytucjonalne tęczówek.

               TYP. I. - Konstytucja  Limfatyczna

               TYP. II. - Konstytucja  Hematogenna

               TYP. III - Konstytucja  Mieszana

               W każdym typie wyodrębniono kilka podtypów, które charakteryzują strukturę danej tęczówki, co prezentuje poniższa rycina nr.3

Rozmiar: 60071 bajtów

TABLICA - Konstytucje,podtypy i skazy tęczówkowe wg DECK`a  [2]

               Konstytucje tęczówek są genotypami i wobec tego określają odziedziczone skłonności, które tylko warunkowo mogą ulec przeobrażeniu. W ten sam sposób należy traktować skazy związane z konstytucjami.

               1. Konstytucja limfatyczna - charakteryzuje się delikatnym kolorem niebieskim, w różnych odcieniach barwy podstawowej, z charakterystyczną białą kryzą. Beleczki te są częściowo pogrubione, a ich bieg labilny i lekko kręty.

U posiadaczy tego typu tęczówek, stwierdza się skłonność do nieżytowych podrażnień wszystkich błon śluzowych na tle wzmożonej pobudliwości układu limfatycznego. Przede wszystkim dotyczy to migdałków, jamy nosowo-gardłowej, wnęk płuc, błon śluzowych żołądka i jelit, pęcherza moczowego i narządów płciowych.

Poza tym stwierdza się opóźnienie zaniku grasicy, tworzenie polipów w nosie i obrzęk tarczycy.

               2. Typ hydrogenoidalny - podobny do podstawowej konstytucji limfatycznej, jednak w tym przypadku w pobliżu brzegu strefy rzęskowej stwierdza się obecność rozarium limfatycznego.

Właściciele tego typu tęczówek posiadają skłonniść do alergii i schorzeń reumatycznych w sensie ukrytej skazy gruźliczej. W szczególności należy zatem obserwować znaki narządowe w obszarze płuc i opłucnej.

               3. Skaza moczanowa - charakteryzuje się okrężnym układem poszerzonych płatków w kolorach od biało szarego do żółtawego, położonych w przedniej warstwie zrębu. Zjawisko to znajdujemy nie tylko w podstawowych konstytucjach limfatycznych, ale także w konstytucjach mieszanych o barwie żółtawo-brązowej.

U właścicieli tęczówek w tym typie istnieje skłonność do chorób reumatycznych, do dny, kamicy nerkowej, łuszczycy, cukrzycy i do zawału serca.

               4. Skaza lipemiczna - charakteryzuje się sierpowatym, biało szarym zmętnieniem rogówki w obszarze rzęskowym. Zjawisko to nazywamy pierścieniem lipidowym ( synonimy: pierścień miażdżycowy, pierścień starczy, pierścień cholesterolowy i in. ).

Takie zmętnienie rogówki wyglądające jak masa perłowa, może występować częściowo lub pod postacią zamkniętego pierścienia i mniej lub bardziej zakrywać tęczówkę.

Wg   DECK`a przy skazie lipemicznej chodzi o uwarunkowane genetycznie chorzenie przemiany materii. W pierwszym rzędzue dotyczy to hepatopatii, cukrzycy, angiopatii, dny, (podagry) miażdżycy i schorzeń skóry

Pierścienia lipidowego nie można mylić ze znakiem tęczówkowym rzutującym się w okolicy ciała rzęskowego, który wystepuje przyśrodkowo lub bocznie. Chodzi tu także o zmętnienie podobne do masy perłowej, przebiegające spiralnie i wskazujące na zmiany osteoporyczne.

               5. Typ osłabienia tkanki łącznej - znajdujemy przede wszystkim w konstytucjach limfatycznych, ale można do spotkać również w pozostałych głównych typach konstytucjonalnych.

W tęczówce zwracają uwagę liczne zatoki, lub zatoki typu plastru miodu ułożone przy zewnętrznym brzegu kryzy. Te liczne znaki osłabienia (poza olbrzymimi zatokami) utrudniają wprawdzie ocenę narządów, ale i wskazują na utratę napięcia elestycznej tkanki łącznej właściwej i podporowej.

U właścicieli tekich tęczówek stwierdza się skłonność do opuszczania narządów, zastoju krwi w żyle wrotnej, hemoroidów, puchliny brzusznej, brak stabilności kręgosłupa i stawów.

Deck podzielił typ osłabienia tkanki łącznej ( 5 ) na następujący genotypowy układ znaków:

         a) genetyczny zespół trzustkowy,   b) zespół sercowo-nerkowy,  c) zespół sercowo - brzuszny.

               a). Genetyczny zespół trzustkowy - ( na tablicy zdjęcie nr.6 ) - rozpoznajemy na podstawie obecności zatok albo plastrów miodu w sekrorach trzustki. oraz w polu oskrzelowo-płucnym. Często również zaznaczony jest sektor tchawiczy i nosowy. Pojedyńczo występująca zatoka liściasta ma identyczne znaczenie patogenetyczne. U pacjentów z takim obrazem teczówki należy rozważać możliwość występowania mukowiscydozy.

Mukowiscydoza: to wrodzona anomalia wydzielin gruczołów śluzowych. Śluz o nieprawidłowym składzie ( zbyt lepki) gromadzi się wnich i rozpycha przewody wyprowadzające. Wielonarządowość zmian ( głównie oskrzela, trzustka, jelita ) i podwyższenie poziomu chloru i sodu w pocie są podstawą do rozpoznania tej choroby.

               b i c). Zespół sercowo - nerkowy i sercowo - brzuszny.   ( na tablicy zdjęcie nr.7 ) Bezpośrednio przy kryzie, w sektorze serca znajdują się zatoki plastra miodu lub znaki defektu, które można skorelować z takimi samymi w sektorach nerek lub zstępnicy. Pierwszy objaw tego zespołu to częściowe osłabienie tkanki łącznej odpowiednie do lokalizacji znaków ( w przeciwieństwie do uogólnionego osłabienia tkanki łącznej ). W podeszłym wieku stwierdzamy duszności, obrzęki i niewydolność mięśnia sercowego.

Drugim objawem tego zespołu jest dysfunkcja serca wskutek pierwotnych ognisk w jelicie grubym lub w esicy. Przyczyn zespołu Roemhelda należy doszukiwać się w ciężkiej dysbakteriozie lub w przebytej czerwonce.

               8. Typ neurogenny ( neurolimfatyzm ) - ostatni typ konstytucji limfatycznej w przeciwieństwie do typu osłabienia tkanki łącznej, cechuje się napiętym nadmiernie zrębem tęczówki.  Beleczki promieniste mają jednorodną grubość i biegną prawie prosto.

Typ neurogenny ma skłonność do kurczu naczyń, migren, skłonność do chorób układu nerwowego, płuc i opłucnej. Przy promienistym rozluźnieniu beleczek w sektorach płuc, nerek, narządów płciowych, można mysleć o gruźlicy narządowej.

               9.  Konstytucja hematogenna - charakteryzuje się mniej lub bardziej brązowym zabarwieniem tęczówki. Trudno jest ocenić zrąb, ze względu na liczną obecność komórek barwnikowych.

Strukturę rozpoznajemy przez identyfikację znaków narządowych w sektorach. Ubogi w znaki zrąb tęczówki reaguje na uraz, chorzenie przez rozjaśnienia w stosunku do barwy podstawowej kojarzące się jakby z przetarciem przedniej warstwy.

W konstytucji tej przede wszystkim spotykamy się ze schorzeniami gruczołów. Dyskrazja ( nieprawidłowy skład krwi i płynów ustrojowych ) oznacza skłonność do stwardnień, mięsaka limfatycznego i innych zezłośliwień.

DECK mówi o zwolnionej reakcji w sensie leukopenii i lomfopenii. Opad krwinek (OB) nie musi być przyspieszony.

Stwierdza się niedobory pierwiastków mikrośladowych i predyspozycję do tworzenia się kamieni.

W przeciwieństwie do zwolnionej reakcji organizmu na czynnik patogenny przy konstytucji hematogennej, w konstytucji limfatycznej organizm reaguje gwałtownie bardzo przyspieszonym opadaniem krwinek czerwonych ( OB ), leukocytozą i limfocytozą.

               10.  Konstytucja wegetatywno - spastyczna - wskutek częstości występowania jest umiejscawiana w podtypie konstytucji hematogennej.

Charakterystyczne dla tego typu tęczówek są biegnące obok siebie liczne pierścienie kurczowe. Spotkać je można także w innych konstytucjach lecz w mniejszym stopniu.

Z wielorakich skłonnosci chorobowych wymieńmy tu: hypertyreozę, nerwicę, stany skurczowe w jamie brzusznej.

DECK ten typ konstytucji określił słowami: stany napiecia psychosomatycznego ze wzrostem pobudzenia nerwowo mięśniowego.

               11.  Konstytucja mieszana - traktowana jest jak konstytucja pośrednia między grupami podstawowymi. Na pierwszy rzut oka tęczówka wygląda na brązową i dlatego często jest oceniana nieprawidłowo. W irydoskopie zauważamy jednak, że tylna blaszka zrębu jest barwy brązowej tylko na wysokosci kryzy, podczas gdy od kryzy w kierunku brzegu rzęskowego przebija się kolor zasadniczy o barwie niebiesko zielonej.

DECK określa konstytucję mieszaną jako "konstytucję żółciową", ponieważ u ludzi z tego typu tęczówką występuje szczególna skłonność do uszkodzeń miąższu wątroby i schorzeń dróg żółciowych.

               12. Typ żelazowo - chromatozowy - jest ostatnim podtypem. Na zewnątrz kryzy, w środkowej części pola odłożone są małe, czerwono - brązowe ziarenka pigmentu.

U ludzi z tego typu tęczówką stwierdza się wyraźny spadek zdolności do wysiłku. Barwa skóry bladawoszara aż do żółtawej. Pacjent nie skarży się na dolegliwości wątroby, a transaminazy jak i parametry badań wątrobowych są prawidłowe lub tylko nieznacznie zmienione. Stwierdzenie poziomu żelaza powyżej 120 gamma% nasuwa podejrzenie uszkodzenia miąższu wątroby.

Należy wykluczyć zastój pochodzenia wątrobowo - sercowego. Można brać pod uwagę leukemię, pancytopenię i agresywną hemolityczną anemię.

*************************

Jak w każdej dyscyplinie klinicznej przeprowadzenie wywiadu pozwala na ustalenie aktualnego stanu rzeczy. Obiektywne potwierdzenie wyników można uzyskać na podstawie badań klinicznych.

               Innymi bardzo ważnymi znakami irydologicznymi, które mają moim zdaniem najważniejsze znaczenie diagnostyczne są:

               1. Pierścienie kurczowe

               2. Tzw. Rozarium limfatyczne

               3. Promienie toksyczne i liczne przebarwienia

c.d.n.

______________________________________________

     [1]  - "II Ogólnopolskie Sympozjum Irydologiczne" Instytut Profilaktyki Naturalnej Radom; Materiały sympozjalne 1995. Autor: Sławomir Sobczyk; strona - 8 i dalsze.

     [2] - "Fenomenologia oftalmotropowa" Autor: Giinter Jaroszyk. Tłumaczenia z języka niemieckiego: lek.med.Jadwiga Starzyńska. Wydawnictwo: Instytut Profilaktyki Naturalnej, Radom 1997. str.23-28

Do  początku   strony  głównej :